7774 Márok, Kossuth utca 73. Tel.: +36 72 492 601 Fax: +36 72 492 601

2023. december 01., péntek
12/2011. (IX. 08.) számú rendelete az ebtartásról PDF Nyomtatás E-mail
Módosítás dátuma: 2011. október 05. szerda, 18:55

Márok községi Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2011. (IX. 08.) számú rendelete
az ebtartásról
Preambulum
Márok községi Önkormányzat Képviselő-testülte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvényben foglaltakra, az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §. Ez a rendelet Márok község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira,
továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre (továbbiakban: tulajdonos) terjed
ki.
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
2 §. A tulajdonos nyilvántartásba vétel végett köteles Márok község jegyzőjének írásban
vagy szóban 30 napon belül bejelenteni:
a.) a 3 hónapos kort elért ebet,
b.) a már bejelentett tulajdonos személyének változását (pl.: adás-vétel és ajándékozás),
c.) a más településről behozott ebet,
d.) a tulajdonos lakásváltozását,
e.) az eb elhullását, elidegenítését, végleges elszállítását,
f.) 5 napon belül be kell jelenteni az eb eltűnését.
3. §. A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a honvédség, a rendőrség szolgálati
ebeire.
Az 1. és 2. §. szerinti bejelentés formanyomtatványt a 1. sz. melléklet tartalmazza.
Ebtartási szabályok
4.§. (1) A bejelentett és nyilvántartásba vett ebet vagy az érvényesített oltási könyvet
évenként egyszer külön értesítésben közölt napon a hatósági állatorvosnak be kell mutatni.
(2) A hatósági állatorvos vagy az állat-egészségügyi szakhatóság által megbízott állatorvos
köteles:
a.) a bemutatott ebet megvizsgálni és veszettség ellen védőoltásban részesíteni,
b.) az oltás megtörténtét, valamint az eb fertőző betegségtől való mentességét igazolni.
(3) Ha a bemutatott eb fertőző betegségben szenved, a hatósági állatorvos a rendelet további
részében foglalt közegészségügyi szabályok, valamint a vonatkozó állategészségügyi
előírások szerint köteles eljárni.
2
(4) A vizsgálatáért és kötelező védőoltásért az eb tulajdonos külön jogszabályban
megállapított díjat köteles fizetni.
(5) A község területén a veszélyes állatokról és tartásukról szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöMFVM-
NKÖM-BM együttes rendelet hatálya alá tartozó ebet tartani tilos.
5. §. (1) Közterületen az ebet a szokásos méretű pórázon kell vezetni.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(3) Vándormutatványos – még átmeneti tartózkodás esetén is csak veszettség elleni
védőoltásra vonatkozó érvényes igazolvánnyal tarthatja az ebet a községben.
6. §. Az eb tulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles
arról, hogy az eb a gyalogjárdát, a nyilvános parkot ne szennyezze. Az eb által e területen
okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb tulajdonos, illetőleg az eb felügyeletével
megbízott személy köteles gondoskodni.
7. §. (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni:
a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe,
élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba,
b.) egészségügyi, társadalmi, művelődési intézmények területére,
c.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d.) játszótérre.
(2) A fenti tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a vakvezető, a rendőrségi és az őr
ebekre.
8. §. Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb:
a.) a házban, vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne
okozzon,
b.) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.
9. §. (1) Bekerítetlen ingatlanon az ebet megkötve vagy zárt helyen (kennelben) kell tartani
oly módon, hogy onnan az eb kiharapni és / vagy felügyelet nélkül kijutni nem tudjon.
(2) Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartója erre a körülményre köteles
felhívni a figyelmet az ingatlan bejáratánál elhelyezett táblával.
(3) Az embert mart eb tartója a marás megtörténtéről köteles a hatósági állatorvost és a
hivatalt haladéktalanul értesíteni.
Állatvédelmi szabályok
10. §. (1) Lakásban - kertes házak kivételével – az eb korából függetlenül csak egy eb
tartható. E korlátozás nem vonatkozik az eb szaporításából származó, három hónapos kort be
nem töltött ebekre.
(2) Kertes házban három eb tartható és annak szaporulata három hónapos korig.
3
(3) Eb tenyészet az (1) bekezdésben megjelölt lakásban nem folytatható.
(4) Ebtartáshoz, bérlőtársi jogviszony esetén a bérlőtárs előzetes hozzájárulása szükséges.
Az ebek egyedi azonosítása
11. §. (1) Az eb biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés biztosítja.
(2) A mikrochip a 15. §. (1) bekezdésének a./, b./ és c./ pontjában meghatározott adatoknak
az ebhez való azonosítására szolgál.
(3)Az ebtartó köteles az eb egyedi azonosítását mikrochip beültetésével biztosítani az eb
három hónapos korának elérése után, de legkésőbb az eb hat hónapos koráig.
(4)A jelenleg mikrochippel nem rendelkező ebek esetében a mikrochip beültetésének végső
határideje 2012. december 31.
(5)Az eb mikrochipezését az ebtartó csak állatorvossal végeztetheti el és az arról szóló
igazolást a villányi Körjegyzőség hivatalában köteles bemutatni.
Közegészségügyi szabályok
12. §. Az eb tulajdonos köteles:
a.) ebét egészségügyi szempontból megfelelő körülmények között tartani, külső élősködők
észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni,
b.) a bélférgesség gyanúját az állatorvosnak bejelenteni és ha az eb galandféreggel
fertőzöttnek bizonyul, annak gyógykezeléséről gondoskodni.
13. §. (1) Aktív gümőkorban szenvedő személy környezetében élő ebet a környezetvizsgálatot
végző orvos köteles bejelenteni a hatósági állatorvosnak, aki az eben köteles gümőkorra
irányuló vizsgálatot végezni (végeztetni).
(2) A hatósági állatorvos elrendelheti az undort keltő betegségben szenvedő eb
gyógykezelését, vagy kiirtását.
14. §. Eb által okozott embermarást, valamint veszettségre gyanús eb észlelését azonnal
jelenteni kell az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak és / vagy a hatósági
állatorvosnak.
Adatkezelés
15. §. (1) A Hivatal – e rendeletben szabályozottak szerint – a bejelentett ebekről elektronikus
formában is az alábbi tartalommal nyilvántartást vezet, amit szabálysértési hatóság, vagy az
erre a jogszabályok által feljogosított szervezet felhasznál:
a.) az eb-tartó adatai (név, lakcím, személyi azonosító),
4
b.) az eb azonosítási adatait (faja, fajtája, ivara, születési éve, egyedi azonosításra szolgáló
adatok, az állat testébe helyezett mikrochip azonosító száma)
c.) veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontja.
(2) A rendeletben szabályozott adatkezelési feladatokat az adatvédelmi szabályzatban
foglaltaknak megfelelően kell ellátni.
(3) Az adatkezelő a kezelt adatokat az Adatvédelmi Szabályzat szerint az alábbi feladatok
ellátáshoz használja fel:
a.) kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok határidőben történő elvégzésének az ellenőrzése,
b.) az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartó számára,
c.) a szabálysértő állattartók azonosítása,
d.) állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás,
e.) veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása, kiemelten a kutyatámadások
esetét.
(4) A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése a személyi
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben
foglaltak, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint történik.
(5) A mikrochippel megjelölt állatok adatainak, valamint az ebek veszettség elleni
védőoltására vonatkozó adatok nyilvántartása érdekében az Önkormányzat e rendeletben
foglaltak szerint együttműködik a Magyar Állatorvosi Kamarával.
Szabálysértési rendelkezés
16. §. E rendeletben, valamint a külön jogszabályban meghatározott „állatkínzás,
köztisztasági, közegészségügyi, állategészségügyi, veszélyeztetés kutyával, állatbetegség
elleni védekezés elmulasztása” szabálysértésekben túlmenően követ el, és 30.000,-Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki az e rendeletben foglalt kötelezettségeket,
tilalmakat megszegi:
a.) elmulasztja a 2. §. szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését,
b.) a 7. §. (1) bekezdésében felsorolt helyekre ebet bevisz vagy beenged,
c.) az ebek közterületen történő vezetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be (5. §. (1)
bekezdés,
d.) a bekerítetlen telken való tartás előírásait megszegi (9. §. (1) bekezdés,
e.) a felügyelete alatt lévő állat közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem
gondoskodik (6. §.).
Záró rendelkezés
17. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetés a helyben szokásos módon az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel,
illetve a Mároki Krónikák újságban aló közzététellel történik.
Márok, 2011. április 18.
5
K r i z i c s Zsanett A l b e r t Károlyné dr.
polgármester címzetes főjegyző
Záradék:
Ezen rendelet hirdetőtáblára kihelyezésére és a Mároki Krónikák újságban való közzététele
2011. szeptember 09-én megtörtént.
Márok, 2011. szeptember 09.
A l b e r t Károlyné dr.
címzetes főjegyző
6
12/2011. (IX. 08.) számú rendelet
1. számú melléklete
Bejelentő lap
Az ebtartásról szóló ............../2011. (........................) számú önkormányzati rendelet 15. §. (1)
bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás teljesítéséhez.
Ebtartó neve: …………………………………………
Ebtartó címe: ………………………………………… telefonszáma: ………………………
Ebtartás helye: ……………………………………….
Az eb azonosító adatai:
Neve: …………………………………………………..
Faja: …………………………………………………..
Fajtája: ………………………………………………….
Ivara: ………………………………………………….
Születési ideje: ............ év ............ hó ............ nap
Ebtartás kezdete: ………… év ………… hó ………… nap
Mikrochip száma: ……………………………………………..
Márok, ……………………………
7
KÖRJEGYZŐSÉG VILLÁNY
Körjegyzőjétől
 7773 Villány, Baross G. u. 29.
 72/592-960, 963, 964, fax: 592-966
Mobil: 06-30-331-89-90
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
--------------------------------------
tulajdonos (ebtartó)
8

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Belépése-Magyarország pont

emagyarorszag

Statisztika43.3%United States United States
25.5%Hungary Hungary
13.1%Canada Canada
5.5%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
5.2%Germany Germany
1.2%Russian Federation Russian Federation
0.9%China China
0.7%Netherlands Netherlands
0.6%United Kingdom United Kingdom
0.4%Ukraine Ukraine

Ma: 5
Tegnap: 6
Héten: 35
Múlt héten: 147
Hónapban: 5
Múlt hónapban: 223
Összesen: 748