7774 Márok, Kossuth utca 73. Tel.: +36 72 492 601 Fax: +36 72 492 601

2023. december 01., péntek
10/2011. (IX. 08.) számú rendelete A „Márok község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről PDF Nyomtatás E-mail
Módosítás dátuma: 1999. november 30. kedd, 01:00

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2011. (IX. 08.) számú rendelete
A „Márok község Díszpolgára” cím
alapításáról és adományozásának rendjéről
Márok község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteke méltó elismerésben részesíthesse,
valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként az
utókor elé, díszpolgári címet és Márok Emlékérmet alapít a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel e
törvény 1. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltakra is az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Márok község Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a község
érdekeinek előmozdításában, az értékei gyarapításában kiemelkedő érdemeket szerzett
személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, Márok Község Díszpolgára
címet alapít.
2. §.
Márok község Díszpolgára
A Márok Község Díszpolgára cím adományozható – a község önkormányzatának legnagyobb
elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős,
kiemelkedő munkájával vagy életművével mind a községen belül, mind pedig országosan
vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Márok község jó
hírnevének öregbítéséhez, illetve példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
3. §.
Márok Község Díszpolgára címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél
jár.
4. §.
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint
élvezheti a 4. §. (2) bekezdésében foglalt díszpolgárokat megillető kiváltságokat.
(2) A község díszpolgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
b) az önkormányzat által rendezett községi ünnepségekre hivatalos,
c) díjtalanul látogathatja a község közművelődési intézményeit, azok rendezvényeit,
d) külön döntés alapján a községi önkormányzatot képviselő delegáció tagjává lehet jelölni,
e) a polgármester és a körjegyző, valamint a hivatal köztisztviselői, az önkormányzat
intézményeinek vezetői soron kívül fogadják.
5. §.
MÁROKÉRT EMLÉKÉREM
(1) Márokért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a község
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport,
közszolgáltatási és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
(1) Márokért Emlékérem mellé díszoklevél, emlékplakett jár.
6. §.
A Márok Község Díszpolgára cím adományozásának rendje
(1) A Díszpolgári címet ünnepélyes keretek között állami vagy önkormányzati ünnepség
keretében kell átadni.
A kitüntetést Márok Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a
polgármester adja át.
(2) A Márok Község Díszpolgára cím adományozására az alábbiak tehetnek javaslatot:
a) a polgármester, a körjegyző,
b) a képviselők,
c) legalább 10 mároki állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
(3)A Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel, a megválasztott
képviselők több mint a felének „igen” szavazatával dönt.
Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen
meg kell indokolni.
(2) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
(3) A Márok Község Díszpolgára cím egy személy részére csak egy alkalommal
adományozható.
7. §.
A díszpolgári díszoklevél tartalma
A díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
- az adományozás keltét,
2
- a polgármester és a körjegyző aláírását,
- az önkormányzat bélyegzőlenyomatát.
8. §.
Az elismerés visszavonása
(1) A Márok Község Díszpolgára cím visszavonható, ha az elismerésben részesített
személy arra érdemtelenné válik.
(2) A visszavonást a 6. §. (2) bekezdésében megjelölt személyek kezdeményezhetik.
9. §.
Vegyes rendelkezések
(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Körjegyzőség
nyilvántartást vezet és gondoskodik a rendeletben foglaltak végrehajtásáról. Az
adományozás után történő közzétételről – a helyben szokásos módon – a körjegyző
gondoskodik.
10. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Márok, 2011. szeptember 5.
K r i z i c s Zsanett A l b e r t Károlyné dr.
polgármester körjegyző
Záradék:
A rendelet 2011. szeptember ................ -én / án kihirdetésre került.
A l b e r t Károlyné dr.
körjegyző
3

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Belépése-Magyarország pont

emagyarorszag

Statisztika43.3%United States United States
25.5%Hungary Hungary
13.1%Canada Canada
5.5%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
5.2%Germany Germany
1.2%Russian Federation Russian Federation
0.9%China China
0.7%Netherlands Netherlands
0.6%United Kingdom United Kingdom
0.4%Ukraine Ukraine

Ma: 5
Tegnap: 6
Héten: 35
Múlt héten: 147
Hónapban: 5
Múlt hónapban: 223
Összesen: 748