7774 Márok, Kossuth utca 73. Tel.: +36 72 492 601 Fax: +36 72 492 601

2023. december 01., péntek
11/2011. (IX. 08.) számú rendelete a közterületek rendjéről és a közterület – használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és díjakról szóló többször módosított 15/2008. (XI. 06.) számú rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására PDF Nyomtatás E-mail
Módosítás dátuma: 1999. november 30. kedd, 01:00

Márok község Önkormányzatának
11/2011. (IX. 08.) számú rendelete
a közterületek rendjéről és a közterület – használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról és díjakról szóló többször módosított 15/2008. (XI. 06.) számú rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
Márok község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
9. §. (3) bekezdésében és a 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Márok
község községképi, községrendezési és esztétikai, valamint közlekedésbiztonsági
szempontjainak érvényesítése érdekében – figyelemmel a helyi sajátosságokra, ezen belül
kiemelten a közterületek fenntartására és rendjére az Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról és rendjéről a következőket rendeli:
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya Márok község Önkormányzatának tulajdonában lévő, az ingatlannyilvántartásban
közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá az országos
közutak kivételével olyan bel- és külterületi földrészletekre terjed ki, melyek közhasználatára
igénybe vehetők.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet 4. számú mellékletében foglalt tevékenységekre, díjfizetési kötelezettségekre és az
azokkal kapcsolatos hatósági eljárásokra.
Értelmező rendelkezések
2. §.
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhasználatra szolgáló, minden olyan
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően
bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
(2) Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló művészeti –
kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szőlőkert, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési,
postai, kertészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor, önálló reklámhordozó.
(3) Reklámtábla, reklámfelület, cégfelirat, cég – és címtábla: fa, fém, műanyag, illetve
bármely más anyagon lévő, felirat, amely a cég nevét, címét, tevékenységét a céggel
kapcsolatos bármely információt, illetve reklámszöveget tartalmaz.
(4) A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez, (a
lakosság tájékoztatására szolgáló hirdető berendezés 1 m2-nél nem lehet nagyobb és csak
fából készülhet).
(5) Hirdetmény: papírra nyomtatott, vagy ábrával, fényképpel meghatározott célra szóló
felhívás vagy reklám.
(6) Mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő, vagy alkalmazottja, illetve
megbízottja olyan eszköz (pl.: kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az
üzletben forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak.
(7) Mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító
hely.
(8) Építési munkaterület: építkezés céljára ideiglenesen átadott, kerítéssel elhatárolt
közterület.
(9) Közterület rendeltetéstől eltérő célú használata: ha a használat a közterület, vagy annak
egy meghatározott része a mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben
megfogalmazott módon akadályozza.
(10) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény.
Eljáró szervek
3. §.
(1) A közterület-használattal kapcsolatos ügyekben első fokon, átruházott jogkörben a
polgármester, másodfokon a képviselő-testület jár el.
Közterület rendje
4. §.
(1) Az Önkormányzat közigazgatási határain belül elhelyezkedő közterületen szeszes ital
fogyasztása tilos, kivéve
a.) az engedélyezett vendéglátó egységi kitelepülés területén,
b.) engedélyezett rendezvény területén.
(2) Az Önkormányzat közigazgatási határain belül elhelyezkedő közterületen elhelyezett
tárgyakat, műemlékeket, építményeket mindenki csak rendeltetésszerűen használhatja.
Műemlékekre ráülni, felmászni tilos.
A közterület – használati engedély
5. §.
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabály keretei között bárki
szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(3) Közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület használat)
közterület használati engedély és a használati díj megfizetésének igazolása szükséges.
(4) Közművek építményeit, vonalas létesítményeit, berendezéseit létesíteni, áthelyezni,
üzemeltetni, fenntartani csak a Palkonyai Önkormányzattal kötött megállapodás
alapján és külön jogszabályban rögzített kártalanítás megfizetésével lehet.
(5) Közterület – használati hozzájárulást kell beszerezni:
a.) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető – berendezés (fényreklám) cég – és
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 20 cm-t meghaladóan benyúlik.
b.) mozgóárusítás, mozgóbolt működésére,
c.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
amennyiben a közterület használatának időtartama 48 órát meghaladja,
d.) vendéglátó ipari kerthelységhez történő igénybevételhez,
e.) tüzelő 48 órán túli közterületen történő tárolásához,
f.) köztárgyak közül önálló reklámhordozó elhelyezéséhez,
g.) kiállítás, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára terület
igénybevételéhez.
(6) Nem kell közterület – használati hozzájárulás:
a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához,
b.) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezésére,
c.) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál
rövidebb időtartamú lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem
akadályozza.
d.) közmű – és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, csatorna, stb.) halasztást nem
tűrő hibaelhárítás esetén,
e.) közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos
72 óra időtartamot meg nem haladó közterület igénybevételéhez.
(7) Nem adható közterület – használati engedély:
a.) települési rendezési tervtől eltérő tárgyak elhelyezésére,
b.) sátorgarázs létesítésére,
c.) az épületek homlokzatán termékek kihelyezésére,
d.) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,
e.) zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálását,
pusztítását, csonkítását, károsítását eredményezné, kivéve a területen húzódó
közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat.
A közterület – használat meghatározott időre vagy valamely feltétel bekövetkeztéig
engedélyezhető.
(8) Nem helyezhető el hirdető – berendezés és hirdetmény:
- útkereszteződés előtt és után 30 m távolságon belül,
- közúti jelzőtábla tartóoszlopon,
- közterületen álló fákon, padokon,
- emlékműveken, szobrokon,
- azokon a helyeken, ahol a közlekedés biztonságát a hirdető – berendezés
veszélyezteti.
Az engedély iránti kérelem
6. §.
(1) A Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.
(2) Ha a közterület használata építési engedélyhez kötött építmény elhelyezése céljából
szükséges, az engedélyt az építtetőnek, ha a közterület használata építési munkával
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az
engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.
(3) Az engedély iránti kérelmet a rendelet függeléke szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a.) kérelmező nevét, lakcímét, (székhelyét)
b.) közterület – használat célját, időtartamát,
c.) a közterület – használat helyét feltüntető helyszínrajz vázlatát 1:100 méretarányban,
valamint a pontos terület nagyságát (m2-ben)
d.) kereskedelmi, szolgáltató tevékenység vagy áru bemutatás céljára vonatkozó kérelem
esetén a kitelepülés tervezett módját bemutató fényképet, vagy műszaki rajzot,
e.) önálló hirdető-berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó
műszaki dokumentációját, esztétikai tervét, látványtervét
f.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.: működési
engedély) másolatát,
h.) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, egyéb rendezvény esetében a
terület takarítására vonatkozó megrendelés, illetve szerződés másolatát, kivéve, ha a takarítást
a kérelmező vállalja, és erről írásban nyilatkozik.
Engedély megadása
7. §.
(1) Az engedély megadása során figyelemmel kell lenni a településrendezési terv
előírásaira, a városképi és műemlékvédelmi elvárásokra, a köztisztasági
követelményekre, továbbá a közreműködő szakhatóságok által előírtakra.
(2) A kérelem elbírálásánál elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatának.
(3) A reklám, illetve hirdetés céljából engedélyezett közterület – használat nem
akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az
állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek
teljesítését.
(4) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét,
b.) a közterület – használat célját, időtartamát, a tevékenység jellegét vagy azt, hogy az
engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
c.) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását, (az igénybe vett terület és környékének tisztántartása, a göngyöleg és
szemét naponkénti elszállítása, közterületi létesítmény esetén ennek rendszeres
karbantartása),
d.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírásokat,
e.) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
f.) közterület – használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének
módját.
g.) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett
családtagjainak, alkalmazottainak, illetve megbízottjának nevét és lakcímét,
h.) A közterület – használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági
előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a települési képi követelményeket, a
környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírások betartására
vonatkozó kikötést.
i.) A közterület – használattal járó járulékos költségek (energia, vízdíj, stb.)
viselésének és megfizetésének módját,
j.) a közterület – használat során okozott kár megtérítésére vonatkozó előírást,
k.) a közterület-használat időtartama alatt szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását,
l.) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló
felhívást,
m.) a közterületen elhelyezett tárgyak (asztal, napernyő, hirdetőtábla, stb.)
megjelenésére (anyag, szín, forma, stb.) és elhelyezésének módjára vonatkozó
előírásokat.
(5) A közterület – használati engedélyt meg kell küldeni:
a.) a kérelmezőnek
b.) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak,
c.) a Körjegyzőség Pénzügyi Csoportjának.
(6) A közterület – használati engedély kiadásának megtagadását közölni kell:
- a kérelmezővel.
8. §.
Az engedélyes a közterület – használati engedélyt és a használati díj befizetésének igazolását
köteles a helyszínen magánál tartani.
9. §.
(1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. CXL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. Közterület –
használati engedély megadása iránti eljárásban az egyes eljárási cselekmények
elektronikus úton nem gyakorolhatók.
10. §.
A közterület – használati díj1
(1) A közterület – használatért az engedélyes az 1. számú mellékletben1 meghatározott
díjat köteles fizetni. Ha az 1. számú melléklet1 nem tartalmaz az adott tevékenységre
konkrét díjmegjelölést, a tevékenység jellegéhez legközelebb eső kategória díjtételét
kell figyelembe venni.
(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használatot
engedélyező határozatban rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni.
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény
négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó –
alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető, stb.) területét együttesen kell
számításba venni.
(4) Hirdetőtábla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell figyelembe
venni.
(5) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek,
minden megkezdett nap, hónap és fm egésznek számít. Ernyőszerkezet esetében
felszámított idő maximum évente hat hónap.
___________________________________
1 módosította a 11/2011. (IX. 08.) számú rendelet; hatályos 2011. október 01-től
(6) A megállapított közterület – díjat az engedélyes
a.) éves használat esetén a tárgyév első hó 10. napjáig, évközi kezdés esetén az
engedélyező határozat kézbesítését követő 8 munkanapon belül egy összegben
köteles megfizetni,
b.) havi vagy napi használat esetén az engedélyező határozat kézbesítését
követő 8 munkanapon belül egy összegben köteles megfizetni,
c.) a megállapított közterület-használati díj részletben (félévenként,
negyedévenként, havonta) történő fizetése indokolt esetben egyedi elbírálás
alapján engedélyezhető.
(7) Cirkuszosok és mutatványosi tevékenységet folytató kérelmezők, valamint
közterületen tartott rendezvény esetén a közterület – használati díjon felül az általuk
igénybe vett közterület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota helyreállításának
biztosítékául 10.000,-Ft-tól 50.000,-Ft-ig terjedő összegű kauciót kötelesek az
Önkormányzat számlájára készpénzben befizetni, ha az igénybe vett területet
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadta.
Ellenkező esetben a kaució összegéből az önkormányzat az adott közterületen az
eredeti állapotot helyreállítja.
11. §.
(1) Nem kell közterület – használati díjat fizetni:
a.) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a
vízügyi létesítményei elhelyezésért
b.) az országos és a helyi közforgalmú, közúti, közlekedési vállalkozásoknak a
feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezéséért,
c.) a szobrok, emlékművek, dísz kutak, vízmedencék, szökőkutak és a köztárgyak
elhelyezéséért, valamint
d.) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,
e.) a választásokkal kapcsolatos szervezési jellegű hirdetmények elhelyezésére,
f.) az önkormányzat általi közterület igénybevétele után (pl: nem hasznot hajtó sport,
kulturális, szórakoztató, tudományos, stb. tevékenység után),
g.) állandó, illetve mobil jellegű illemhely közterületi elhelyezése után,
h.) politikai jellegű rendezvények és társadalmi szervek anyagi hasznot nem hajtó
tevékenysége után,
i.) egyházi rendezvények után.
(2) Az engedélyező egyedi elbírálás alapján mentességet adhat – hatósági szerződéssel - a
közterület-használati díj alól, vagy csökkentett közterület – használati díjat állapíthat
meg abban az esetben, ha az engedélyes szerződésben olyan módon ellentételezi a
közterület – használati díjat, hogy az az önkormányzat tulajdonában vagyonnövekedést
eredményez, vagy önkormányzati feladat ellátásában közreműködik.
(3) A vendéglátó-ipari előkertet üzemeltető részére az engedélyező eseti megállapodásban
rögzített módon meghatározott időre mentességet adhat a közterület – használati díj
alól, ha az az önkormányzat rendezési tervében, illetve annak mellékletében foglaltak
szerint saját költségére gondoskodik a közterület burkolásáról.
(4) A mentesség időtartalmát ebben az esetben az engedélyes által benyújtott, független
szakértő által igazolt, a burkolásra vonatkozó költségvetés alapján az általa használt
közterület e rendeletben foglalt díjszabása figyelembe vételével kell megállapítani
úgy, hogy a mentességi időszakra elengedett közterület – használati díj a
költségvetésben szereplő összeg maximum 1,5 – szerese lehet.
A közterület – használat megszüntetése, megszűnés és az engedély megvonása
12. §.
(1) közterület – használat közérdekből – környezet-és természetvédelem,
közegészségügyi, közellátás, közbiztonság, élelmezés, élelmiszer-biztonság,
közoktatás, stb. - bármikor megszüntethető.
Ilyen esetben az engedélyes részére másutt kell felajánlani a közterület – használatot.
Amennyiben az engedélyes a felajánlott csereterületet nem fogadja el, vissza kell
fizetni részére a használati díj időarányos részét.
(2) Ha az engedélyes kívánja a közterületet – használatot megszüntetni, szándékát a
használat megszüntetésének tervezett időpontját 30 nappal megelőzően köteles
bejelenteni. Ha a közterület folyamatos hasznosítása más igénylő kérelmének
teljesítése útján biztosítható, a korábbi használó részére a használati díj időarányos
részét vissza kell téríteni, egyéb esetekben a használati díj visszatérítésére nem
kerülhet sor.
(3) Megszűnik a közterület – használati engedély érvénye:
a.) az engedélyben meghatározott idő elteltével,
b.) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c.) az engedélyes halálával,
d.) az engedélyes által a közterületen folytatott tevékenységre jogot adó okirat
érvényességének megszűnésével,
(4) Meg kell vonni a közterület – használati engedélyt, ha
a.) a közterületet az engedélyes az engedélyben meghatározottakról eltérően használja,
b.) a közterület – használatára vonatkozó jogszabály változása miatt az adott
közterületre vagy az ott folytatni kívánt tevékenységre, célra használati engedély a
továbbiakban nem adható, ez esetben a használó részére a használati díj időarányos
részét vissza kell fizetni.
c.) az engedélyben meghatározott tevékenységet 30 napon belül nem kezdi meg,
illetve felfüggeszti.
13. §.
(1) A közterület – használat bármilyen okból történő megszűnése (megszüntetése,
visszavonása) esetén az engedélyes köteles a közterületet rendeltetésszerűen használatra
alkalmas állapotban visszaadni.
A közterület engedély nélküli használatának következményei
14. §.
(1) Engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület – használata esetén a
használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a
közterületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az
önkormányzat részére visszaadni.
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül használ, a
használat időtartamára az egyébként fizetendő közterület – használati díj
megfizetésére kell kötelezni.
15. §.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a.) 5. §. (3) bekezdés alapján a közterületet rendeltetéstől eltérő
használatakor (továbbiakban: közterület használati engedély és a
használati díj megfizetése nélkül
b.) 5. §. (3) bekezdésben meghatározott engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően használ közterületet,
c.) 5. §. (7) bekezdés a.) – e.) pontjában meghatározott célra közterületet
használ,
d.) 13. §. (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e.) a 4. §. (1) – (3) bekezdésében meghatározott cselekményeket követ el
az önkormányzat közigazgatási határain belül elhelyezkedő
közterületen.
16. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2008. (XI. 06.) számú
rendelet.
Márok, 2011. szeptember 05.
K r i z i c s Zsanett A l b e r t Károlyné dr.
polgármester címzetes főjegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Márok, 2011. szeptember 09.
A l b e r t Károlyné dr.
címzetes főjegyző
1. sz. melléklet
a 11/2011. (IX. 08..) számú rendelethez
A közterület használatáért fizetendő díjtételek
1./ Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
üzleti véd (előtető), reklám 150,-Ft. / m2 / hó
2./ Árusító pavilonok, ideiglenes üzletek
10 m2-ig 500,-Ft. / m2 / nap
10 m2 felett 700,-Ft. / m2 / nap
3./ Ideiglenes árusítás 1.000,-Ft. / m2 / nap
4./ Önálló hirdető – berendezés, tábla
- 1 m2-ig alapzatos 500,-Ft. / db / hó
- 1 m2 felett (építési engedély köteles) 50.000,-Ft. / db / év
5./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék elhelyezése (ha 48 órát meghaladja)
lakásépítés esetén 100,-Ft. /m2 / hó
egyéb munkák esetén 150,-Ft. /m2 / hó
magántulajdonban lévő ingatlanon folytatott
építési munkák során az ingatlan előtti közterület
használata térítésmentes
6./ Vándorcirkusz 120,-Ft. / m2 / nap
7./ Alkalmi vásár, kiállítás, fesztivál – 1.500,-Ft. / m2 / nap
8./ Mozgóárusítás, mozgóbolt 1.500,-Ft. / alkalom
9./ Tüzelőanyag tárolása (ha 48 órát meghaladja) 100,-Ft. / m2 / hó
10./ Egyes létesítményekhez közút területén kívül kialakított
gépjármű – parkoló gépkocsinként 6.000,-Ft. / év
11./ Vendéglátás céljára használt közterület
(kivétel palkonyai lakosú vállalkozó) 150,-Ft. / m2 / nap
12./ Kultúrház – alkalmi vásározás 5.000,-Ft / nap
13./ Búcsú térítésmentes
Fenti díjak az ÁFA mentes összegeket tartalmazzák.
Egyéb esetekben a díj mértékét – a fentiek figyelembe vételével – esetenként kell
megállapítani.

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Belépése-Magyarország pont

emagyarorszag

Statisztika43.3%United States United States
25.5%Hungary Hungary
13.1%Canada Canada
5.5%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
5.2%Germany Germany
1.2%Russian Federation Russian Federation
0.9%China China
0.7%Netherlands Netherlands
0.6%United Kingdom United Kingdom
0.4%Ukraine Ukraine

Ma: 5
Tegnap: 6
Héten: 35
Múlt héten: 147
Hónapban: 5
Múlt hónapban: 223
Összesen: 748