7774 Márok, Kossuth utca 73. Tel.: +36 72 492 601 Fax: +36 72 492 601

2023. december 01., péntek
15/2011. (IX. 08.) számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 2/2003. (01. 23.) számú rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására PDF Nyomtatás E-mail
Módosítás dátuma: 1999. november 30. kedd, 01:00

Márok község Önkormányzatának
15/2011. (IX. 08.) számú rendelete
a köztisztaságról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 2/2003. (01. 23.) számú rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
Márok község képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-a,
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az e törvényben, valamint az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM
együttes rendeletben, valamint a 242/2000. (XII. 23.) és a 271/2001. (XII. 21.) Korm.
rendeletében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
(1) Márok község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen
tevékenységek ellátásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelem. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Márok község (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa
vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
(5) Tilos hulladékot elhagyni - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályairól eltérő módon -
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(6) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a
Huba-Kom Szolgáltató Kft. Bóly (a továbbiakban: Szolgáltató). 1
__________________________________
1 módosította a 15/2011. (IX. 08.) számú rendelet; hatályos 2012. január 01-től
2. §.
E rendelet alkalmazásában:
1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó - rendszeresen vagy alkalmilag
képződő - szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű,
azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott
veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;
2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
3. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által
rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.
4. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik;
5. ártalmatlanító-hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
6. hasznosító-hely: települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a
termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra
létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve
ártalmatlanítja;
8. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
9. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszeres, beleértve a
hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat,
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
10. szolgáltató: Márok település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított
hulladékkezelő;
11. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. §. (1) pontjában megjelölt települési
szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő
rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék
kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése.
2
Ingatlanok és közterületek tisztán tartása.
3. §.
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a.) az ingatlan előtti járda (járda hiányában: 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá a járda és az út közötti
kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, a szemét összeszedéséről,
gyommentesítéséről, fű nyírásáról, a hó eltakarításról és a síkosság-mentességről.
b.) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
c.) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről.
(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató
egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
területet - a nyitva tartás ideje alatt a tulajdonos, bérlő, illetőleg használati jog jogosultja
köteles tisztán tartani, és a területet gondozni.
(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka, stb. céljára)
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó
köteles tisztántartani.
4. §.
(1) Az építési és bontási, valamint felújítási munkálatok helyét - a szükség esetén - a
környező közterülettől el kell zárni.
(2) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett
szennyeződést, szennyvizet a csapadék-elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni.
(3) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a
közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után, illetőleg
a szállítás során nyomban megtisztítani.
(4) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a
közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálódásból keletkezett
kárt annak okozója köteles megtéríteni.
(5) Közterületen a gépjárművek mosása - erre alkalmas helyen - csak mosószer használata
nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel végezhető. Alvázmosás tilos. A
mosással okozott szennyeződést a csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell szüntetni.
Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjárművek mosása tilos !
3
(6) Közterületen - sportpálya környéke kivételével - tökmag, valamint napraforgó mag
árusítása tilos !
(7) Sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról.
(8) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel,
emberi és állati ürülékkel) beszennyezni tilos !
(9) Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles
gondoskodni.
(10) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált
járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) síkosságtól mentesíteni.
(11) Hó lerakást tilos elhelyezni:
 útkereszteződésben,
 útburkolati jeleken,
 a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
 közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, pl.
lámpaoszlop, hirdető oszlop, stb. köré),
 a kapubejárat elé, annak szélességében.
(12) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid
tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a
vegyszer egyszeri kijuttatás mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezeknek az anyagoknak a
tárolása tároló edényekben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.
(13) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos
!
(14) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg
megrongálása tilos !
(15) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos
!
(16) A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás az
önkormányzat feladata. Fakivágás közterületen a jegyző engedélyével végezhető.
(17) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos !
(18) Gyermekjátszótereken, az ilyen jellegű parkokban ebeket sétáltatni még pórázon is tilos !
(19) Fákon, közterületeken álló építményeken, épületek falán, kerítésen - a rendeltetésszerűen
hirdetésre szolgáló berendezések kivételével - hirdetni, falragaszt vagy reklámot engedély
nélkül elhelyezni tilos !
4
A falragaszok ki nem jelölt helyeken történő felragasztásáért az e tevékenységet végező és a
megrendelő - felelősségük megállapítása esetén - egyetemlegesen felelnek.
5. §.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben
különösen:
a./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b./ a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés megkötése;
c./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági
jogkörök gyakorlása,
d./ a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. §. 1./ pontjában
megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására
terjed ki.
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak
megvalósítása során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése
érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6. §.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a./ a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig gyűjtése, illetve tárolja,
b./ az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át,
c./ a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d./ az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
5
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben
az ingatlanon várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de
az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve,
hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett
kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.
II.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
7. §.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe
venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény
hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon
hagyja jóvá. A hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik.
(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változás esetén a
Szolgáltató az Önkormányzatot, az Önkormányzat a lakosságot köteles erről értesíteni.
(5) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott
hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket,
amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.
(6) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-
ában foglaltakat kell alkalmazni.
(7) Amennyibe a jelen rendelet 2. §. 1./ pontjában meghatározott települési szilárd
hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági
tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterülethasználati
hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak
bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati
6
hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett
közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(8) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az Önkormányzatot - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. §. (1)
bekezdésben foglalt kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok
nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint gondoskodik.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi
elemei
8. §.
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a
Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.
(2) Írásbeli szerződést csak a 17. §. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó
szervezetek kötelesek a Szolgáltatóval kötni, a természetes személy ingatlantulajdonosok
szerződésének tartalmát a Szolgáltató és az Önkormányzat között létrejött közszolgálati
szerződés szabályozza.
(3) A szerződésben meg kell jelölni:
a./ a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b./ a teljesítés helyét,
c./ a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
d./ az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e./ a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi.
(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a./ a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b./ a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról,
c./ a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
d./ a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
e./ a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
f./ az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
9. §.
7
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, gyűjtőedényzet űrtartalmát
meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtését műanyag zsákban vagy olyan szilárd
anyagból készült edénybe köteles összegyűjteni, hogy abból az ürítéskor, bedobáskor a
hulladék ne szóródjon ki, környezetszennyeződést ne okozzon.
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét
a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett
hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési gyakoriság figyelembevételével.
10. §.
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat közterülethasználati
engedélye alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából
a Szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a
szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan
engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni
tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
11. §.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Szolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal elvégezni.
(4) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett, illetve az ingatlantulajdonos tulajdonát képező rendeltetésszerűen
használt gyűjtőedények - a Szolgáltató hibájából származó - szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató
köteles gondoskodni. Az elhasználódott, elöregedett gyűjtőedények használatából
származó károkat a Szolgáltatónak nem kötelessége megtéríteni.
8
(5) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használat, valamint eltűnése vagy megsemmisülése
miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles viselni. A Szolgáltató kárát az
ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.
12. §.
(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására
köteles az edény üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott
esetleges kárt megtéríteni.
(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. Tilos továbbá a
gyűjtőedénybe kő- és épület törmeléket és egyéb olyan nagyobb terjedelmű és súlyú
tárgyat helyezni, amely megrongálhatja a gyűjtőberendezést.
(3) Ha a Szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben, a (2)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, a kiürítést
jogosultak megtagadni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
13. §.
(1) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles
gondoskodni.
Az ingatlanon alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot a Szolgáltató havonta egy
alkalommal elszállítja.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
14. §.
(1) A jelen rendelet 2 §. 1./ pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik márciustól november
hónapig, július hónap kivételével a hónap utolsó szombati napján.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.
9
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat nem akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A Szolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a
külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a
települési önkormányzatnak nyújtja be.
15. §.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
Márok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosok közszolgáltatási díj fizetésére nem
kötelezettek.
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése
16. §.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak a törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
III.
A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok
17. §.
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységgel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről
a./ a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b./ azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik, a
közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi
felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál
lényegesen kedvezőbb megoldással történik. A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az
köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős
befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által
engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 6. §. (1) bekezdése szerinti
kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd
hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben
gondoskodnak.
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik
igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a
10
tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként
nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó
hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és
ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá
nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és
kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. Ha a gazdálkodó
szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe
venni.
IV.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
18. §.
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során
keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlan
tulajdonosnak a Hgt. 13. §. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és
birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a
hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa
a./ a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá
egyéb, környezetvédelmi hatóság engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy
hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is
elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb
ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell
igénybe venni.
(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón
kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is
igénybe lehet venni.
11
(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más
környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni.
(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani
és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító-hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb
ártalmatlanító-hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.
(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanítóhelyre
szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az
üzemeltető részére.
19. §.
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő
megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt
mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt
ártalmatlanító-helyen történő elhelyezésről.
(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles
megfizetni.
20. §.
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a
közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló
konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles
gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer
telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténer közterületen a közúti és a gyalogos
forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával
helyezhet ki:
12
a./ főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű
helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul
megtörténhessen;
b./ tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom
zavarásával oldható meg, az a./ pontban foglaltak szerint kell eljárni.
c./ egyéb útvonalakon a konténert, telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett
gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténerazonosító
számát.
V.
Szabálysértések
21. §.
(1) A jelen rendelet 3. §. 8./ pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység - a
Hgt-ben meghatározottak szerint - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével
végezhető.
(2) Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött
tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül végzet vagy végeztet, illetve a környezet
elemeit a külön jogszabályokban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az
egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, szabálysértést követ el és
150.000,-Ft. pénzbírsággal sújtható.
(3) Aki a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó
tevékenységet jogosulatlanul végzi, szabálysértést követel és 150.000,-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(4) aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez,
illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el és
100.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Ezen szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható, amelynek összege 500,-Ft-tól
10.000,-Ft-ig terjedhet.
(5) Aki tárolóedényt a jelen rendeletben meghatározott feltételektől eltérően helyez ki,
illetve rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a tartályba, rothadó,
bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik, szabálysértést követ
el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(6) A pénzbírságot, illetve a helyszíni bírságot szabálysértési hatóság, a rá vonatkozó
külön jogszabály alapján szabja ki.
Általános, jogi felelősség
13
22. §.
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá
vonatkozó hatósági határozatban foglalt előírásokat megsérti, illetve az azokban foglalt
kötelezettségeknek nem vagy nem megfelelően tesz eleget és ezzel a környezetet
veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások
megszegésével folytatja, a Hgt.-ben, illetve külön jogszabályokban foglaltak szerinti
(büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.
Hulladékgazdálkodási bírság
23. §.
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a.) a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi az
ingatlantulajdonos, vagy
b.) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételét mellőzve jogellenesen hulladékot helyez el, vagy
c.) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyja el, vagy
d.) az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási
kötelezettségének nem tesz eleget, és
e.) egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
f.) hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem
vagy nem megfelelően tesz eleget.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a jegyző szabja ki a 271/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet alapján.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesíti a büntetőjogi, a szabálysértési, további a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
VI.
Záró rendelkezések
24. §.
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
(1) A jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló és az 1. §. (6) bekezdésben
megjelölt szolgáltatóval kötött szerződés a szerződésben meghatározott időtartamig, de
legfeljebb 3 évig marad érvényben.
Márok, 2011. szeptember 08.
14
---------------------------- ----------------------------
Krizics Zsanett Albert Károlyné dr.
polgármester körjegyző; címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve:
Márok, 2011. szeptember 09.
Albert Károlyné dr.
körjegyző
15

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Belépése-Magyarország pont

emagyarorszag

Statisztika43.3%United States United States
25.5%Hungary Hungary
13.1%Canada Canada
5.5%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
5.2%Germany Germany
1.2%Russian Federation Russian Federation
0.9%China China
0.7%Netherlands Netherlands
0.6%United Kingdom United Kingdom
0.4%Ukraine Ukraine

Ma: 5
Tegnap: 6
Héten: 35
Múlt héten: 147
Hónapban: 5
Múlt hónapban: 223
Összesen: 748