7774 Márok, Kossuth utca 73. Tel.: +36 72 492 601 Fax: +36 72 492 601

2024. július 18., csütörtök
14/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről PDF Nyomtatás E-mail
Módosítás dátuma: 1999. november 30. kedd, 01:00

Márok község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Márok község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 103/B. §-a alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről az alábbi rendeletet állapítja meg:
Alapelvek
1. §.
(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a
véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg.
(2) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések
átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát.
(3) A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve
kötelesek eljárni.
A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok
2. §.
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet tervezetét és
indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).
(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően a jegyző döntése alapján
társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a.) állami támogatásokról,
b.) költségvetésről, annak módosításáról, végrehajtásáról,
c.) helyi adóról, annak módosításáról,
d.) az önkormányzat és szervei, körjegyzőség szervezeti és működési szabályait
meghatározó, a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásával
kapcsolatos önkormányzati rendeletek tervezeteit.
(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés
Márok község Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi és egyéb érdekeit
veszélyeztetné.
(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha
annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
(6) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.
3. §.
(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett
vélemények feldolgozásáért az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző
tartozik felelősséggel.
A társadalmi egyeztetés formái
4. §.
A társadalmi egyeztetés formái a következők:
a.) véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet – tervezettel kapcsolatos
vélemények megismerése érdekében a jegyző kezdeményezi lakossági fórum megszervezését.
b.) véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet
véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.
Általános egyeztetés
5. §.
(1) Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés tartása minden esetben kötelező.
(2) A tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott
előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját.
(3) E rendelet 2. §. (3) bekezdése alapján a társadalmi egyeztetésre nem bocsátott
tervezeteket is közzé kell tenni a honlapon.
6. §.
(1) A lakossági fórumon a rendelet tervezet kapcsán személyesen bárki elmondhatja a
véleményét.
(2) A honlapon a megadott oldalon keresztül bárki nyilváníthat véleményt.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet
tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.
7. §.
(1) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez
igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a
2
vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett
véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.
(2) A véleményezési határidő minimum 15 nap.
8. §.
(1) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és
azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált
összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi
válaszadási kötelezettség.
(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendő összefoglalót az önkormányzati rendelet
tervezettel együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni, ezzel egy időpontban kell
közzétenni.
Záró rendelkezés
9. §.
E rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba.
K r i z i c s Zsanett A l b e r t Károlyné dr.
polgármester körjegyző; címzetes főjegyző
Jelen rendelet 2011. szeptember 09. napján kihirdetésre került.
Albert Károlyné dr.
körjegyző; címzetes főjegyző
3

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Belépése-Magyarország pont

emagyarorszag

Statisztika46.9%United States United States
29.7%Hungary Hungary
9.3%China China
3.5%Germany Germany
2.2%Canada Canada
1.8%Ukraine Ukraine
1%Russian Federation Russian Federation
0.9%France France
0.8%Australia Australia
0.6%United Kingdom United Kingdom

Tegnap: 12
Héten: 42
Múlt héten: 61
Hónapban: 156
Múlt hónapban: 430
Összesen: 1254